Rosnąca popularność tytułowej usługi finansowej wynika m.in. z uproszczonych procedur na etapie podpisywania umowy faktoringowej. Przyjrzyjmy im się nieco bliżej.

Prosty jak faktoring

Zanim przejdziemy do sedna, rozszyfrujmy pojęcie faktoringu. Jest to innowacyjna usługa finansowa zaprojektowana przede wszystkim z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem (udzielających kredytu kupieckiego). Faktoring pozwala na szybkie uzyskanie środków niezbędnych na bieżące wydatki. Utrzymanie płynności finansowej jest możliwie dzięki kooperacji z firmą faktoringową.

W tradycyjnej wersji faktoringu, sprzedawca dostarcza towar i wystawia fakturę z odroczoną płatnością. Dokument sprzedaży zostaje też przekazany do firmy faktoringowej. Ta ostatnia wypłaca większość (80-90%) kwoty figurującej na dokumencie sprzedaży w ciągu 24h. Resztę pieniędzy, pomniejszoną o swoją prowizję, faktor przekaże sprzedawcy, kiedy kupujący wykona przelew na konto firmy faktoringowej.

Uproszczone formalności

Dzięki faktoringowi firma ma środki na swoje bieżące wydatki, a dodatkowo, w przypadku faktoringu odwrotnego, może korzystać z rabatu w postaci skonta. Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy faktoringowej, faktorant (sprzedawca, firma korzystająca z faktoringu) musi spełnić kryteria faktora. Dla niego liczy się przede wszystkim wypłacalność kupującego i jego dotychczasowe relacje z faktorantem.

Częściowe przeniesienie wymagań na płatnika sprawia, że faktoring jest znacznie łatwiej dostępny niż kredyt obrotowy, który de facto przynosi te same korzyści firmie potrzebującej środków na działania operacyjne. O faktoring mogą więc ubiegać się podmioty o krótkim stażu rynkowym, firmy bez historii kredytowej i te, które w ocenie banku nie mają zdolności kredytowej. Cała procedura jest uproszczona do minimum, a decyzja o przyznaniu faktoringu może zostać podjęta nawet w ciągu 24h.

Papiery przy faktoringu

W zależność od stosowanych procedur, branży i kwot na zgłaszanych fakturach, faktor może oczekiwać od faktoranta następujących informacji:
• danych rejestrowych (wpis do CEIDG, odpis z KRS, REGON, NIP);
• dokumentów finansowych (bilans, RZIS, sprawozdanie F-01 lub PIT, zaświadczenia z ZUS i US o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach);
• dokumentów handlowych (umowę dotyczącą powstałej wierzytelności lub inne dokumenty będące podstawą do wystawienia księgowych dokumentów sprzedaży), a także listę płatników, którzy mieliby być objęci faktoringiem wraz z dokumentami dotyczącymi transakcji – faktury, zamówienia, WZ.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring – uproszczone formalności – Zapraszamy!

Comments are closed.